©

Качество и околна среда

Нашата политика за управление на качеството, околната среда и безопасността на труда

Устойчиво мислене и действие

Ние носим специална отговорност за опазването на околната среда и се справяме с нея, като всеки от нас дава своя принос на работното си място. Продължаващото насърчаване и укрепване на устойчивото развитие на нашата компания не е само "на думи" за нас, а остава основа за конкретни цели във всички области. По-специално, искаме да подобрим допълнително ефективността на използването на суровини и енергоносители до 2025 г., без да губим от производителността и качеството. Що се отнася до продуктовата ни гама, ние ще създадем нови качества на продуктите на пазара, които отговарят на най-високите стандарти за екология и защита на потребителите. Ще продължим да оповестяваме напредъка си по този път в годишните си доклади.

За средно голямо семейно предприятие като Remmers, планираното и прозрачно управляваното подобряване на нашата устойчивост е основна корпоративна цел и поради това е твърдо залегнало и в нашата корпоративна мисия.

©

Устойчиви продукти

Външно и вътрешно марката Remmers [еко] олицетворява отговорното използване на ресурси, хора и природа. Продукти с този знак за качество могат да бъдат намерени в цялата гама на Remmers.

Remmers [eco] означава модерни, насочени към бъдещето и устойчиви действия и засяга фирмените области на продукти и производство, доставки и покупки, изследвания и разработки, както и логистика и продажби.

Основни етапи на интегрираната система за управление

В рамките на "Интегрираната система за управление", създадена в Remmers, ние ежегодно проверяваме непрекъснатото си подобрение от независими, реномирани одитори. Непрекъснато подобрение в областта на качеството, опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа - сертифицирани от над 25 години!

  • 1993: Сертифицирано управление на качеството в съответствие сISO 9001 за производствения сектор
  • 1994: Сертифицирано управление на качеството в съответствие сISO 9001за цялото предприятие
  • 1996: Сертифицирана система за управление на околната среда в съответствие с EMAS IIIза производството в Bad Düben
  • 1997: Сертифицирана система за управление на околната среда в съответствие сEMAS IIIза цялото предприятие
  • 2000: Сертифицирана система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001за цялото предприятие
  • 2005 г.: Сертифицирано управление на безопасността, здравето и безопасността на работното място (OHSAS / BS 18001)

©

Remmers корпоративно мото

Политиката на Remmers AG описва принципите и ръководните начала на нашето управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и формира рамката за определяне на нашите цели и оценка на степента на постигане. С тази политика ние потвърждаваме нашата ориентация към клиента и непрекъснатото подобряване на всички процеси в компанията.

Качеството на продуктите, конкурентоспособността, иновативната сила, безопасността на труда, както и опазването на околната среда са в основата на бъдещото съществуване на нашия концерн и са незаменимата основа на нашия успех. Компаниите от групата Remmers предлагат интелигентни решения с иновативни продукти и персонализирани услуги. Това открива възможности за успех чрез доверителни и надеждни партньорства с нашите клиенти. Действията ни са насочени към нашите клиенти и тяхната удовлетвореност, непрекъснатото подобряване на нашата система за управление, предотвратяването на наранявания и заболявания на нашите служители, непрекъснатото подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, както и подобряването на екологичните показатели, наред с други неща, чрез икономично използване на ресурсите.

Съответствието с приложимите правни задължения във връзка с нашите дейности по опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, както и допълнителните самостоятелно наложени задължения, се следи и степента на съответствие или процесите, установени за осигуряване на съответствие, се оценяват редовно от нас. Поведението в случай на оперативни смущения и извънредни ситуации е описано в плановете за алармиране и във вътрешните правила за докладване, както и в концепцията за безопасност. Ние постоянно анализираме и контролираме въздействието на нашите дейности върху хората и околната среда. По този начин ние се концентрираме върху тестването и оптимизирането на нашите продукти и производствени процеси по отношение на тяхното качество и екологична съвместимост, като свеждаме до минимум вредните въздействия върху околната среда във всички дейности и използваме ресурсите икономично и пестеливо. Предприятията от Групата Реммерс поддържат открит и непрекъснат диалог със служителите, клиентите, доставчиците, както и с властите, съседите и обществеността.

Документирано подобрение на екологичните ни показатели

Ангажиментът към постоянно подобряване по отношение на въздействието върху околната среда за Remmers не е само на думи. Постоянно оценяваме потенциала за подобрение и всяка година си поставяме произтичащи от това цели. Мерките, които предприемаме след това, водят до документирано и непрекъснато подобряване на екологичните ни резултати, които могат да бъдат разгледани в нашата Декларация за околната среда.

Качество

При Remmers качеството не е случайност, а резултат от екипна работа, компетентност и грижа. Нито една производствена партида не напуска завода, без да бъде подробно изпитана. Клиентите стават все по-взискателни, както и тестовете на партидите. При това става въпрос не да се постигнат постоянно намаляващи резултати чрез все по-скъпи корекции, а напротив.:

Колкото по-малко трябва да се корегира, толкова по-добре е за постоянното качество на продуктите. Това може да се реализира само чрез безпроблемно взаимодействие на всички интерфейси. Не на последно място, нашата концепция е качествено допълнена в продажбите чрез ефективна мрежа от специалисти-консултанти, които работят в тясно сътрудничество с индустрията, изпълнителите и домашните майстори.

Качеството започва още при закупуването с избора на доставчици и суровини.

Качеството продължава при разработването и свързаното с практиката изпитване на продуктовите рецепти чрез изследователска и развойна дейност.

Remmers се фокусира и върху качеството на производството. Remmers непрекъснато инвестира в най-съвременни производствени съоръжения и концепции. Това води до изключително стабилни и възпроизводими процеси.