©

Проучване и Развитие

Разработване на екологично чисти и устойчиви продуктови системи

Все още нито една иновация не е паднала от небето

Повече от 80 специалисти в нашите отдели за научноизследователска дейност и развитие се занимават с иновативни, екологични и ресурсоспестяващи продуктови системи за защита и съхранение на строителни елементи и сгради.

В много проекти кандидатстващи за финансиране Remmers е успял да реализира иновативните идеи в успешни продукти. Като изключителен пример трябва да се спомене проектът "Защита на каменни повърхности чрез прилагане на еластични естери на силициевата киселина" (Германска Федерална Фондация за Екология (DBU), Oснабрюк, AZ 09445).

Понастоящем Remmers е партньор по редица проекти, финансирани от национални и европейски фондове:

  • BMBF-Projekt 'HelioClean'
  • BMBF-Projekt 'Kalte Keramik'
  • BMBF-Projekt 'NanoLambda'
  • EU-Projekt '3Encult'

BMBF-Projekt - FKZ: 03X0069C

ПроектътHelioClean® се финансира в рамките на "Hightech-Strategie" на Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF) по рамковата програма "Иновации в областта на материалите за промишлеността и обществото - WING" на тема "Нанотехнологии в строителството - Nano Tecture: използване на по-високи потенциали за спестяване на ресурси/енергия и производителност, както и нови функционалности" и се финансира и ръководи от Организацията за управление на проекти в Юлих (PTJ).

Интегрирани партньори: Kronos International Inc., Remmers GmbH, IBU-tec GmbH, Dyckerhoff AG, Erlus AG, Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Dresden, Universität Kassel

Съдържаниетона тригодишния проект е за каталитичното разграждане на замърсители на въздуха чрез слънчева светлина посредством нанотехнологично функционализирани повърхности на строителни материали. Положителен страничен ефект от функционализирането е самопочистващият ефект, който предотвратява образуването на биофилми и свързаната с тях биокорозия на строителните материали.

HelioClean® е интердисциплинарен по своята същност и съчетава компетенциите на три университета и пет индустриални партньора (вж. интегрирани партньори). Чрез тясно свързване на университетски и промишлени изследвания трябва да се постигне значително повишаване на ефективността на фотокатализатора, дори в области със слаба светлина, и увеличаване на ефективната повърхност на фотокатализатора в матрицата на строителния материал. В крайна сметка това би трябвало да позволи създаването на строителни материали и продукти на строителната химия, чиито характеристики значително надвишават тези на съществуващите продукти, при това на по-ниска цена.

Remmers GmbH има в рамките на HelioClean® задачата да се разработи функционализирано покритие със значително подобрена ефективност по отношение на разграждането на замърсителите на въздуха. Полезен резултат е високоактивното фотокаталитично покритие, използвано на магистрала А1 край Оснабрюк „Remmers HC NOX“.

Можете да намерите повече информация за проекта на:www.HelioClean.de

BMBF-Projekt - FKZ: 03X0067C

Проектът„Kalte Keramik“се финансира в рамките на " Hightech-Strategie " на Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF) по рамковата програма "Иновации в областта на материалите за промишлеността и обществото - WING" на тема "Нанотехнологии в строителството – Nano Tecture: използване на по-високи потенциали за спестяване на ресурси/енергия и производителност, както и нови функционалности" и се финансира и ръководи от Организацията за управление на проекти в Юлих (PTJ).

Интегрирани партньори: BASF SE, Remmers GmbH, Woellner GmbH & Co KG, Betonwerke Neu-Ulm GmbH & Co KG, Chemiewerk Bad Köstriz, Verein deutscher Zementwerke, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Universität Kassel, FEhS – Institut für Baustoff-Forschung e. V., PigTek Europe GmbH

Съдържаниетона проекта е разработването на химически устойчиви и силно абразивоустойчиви бетонни продукти, бетонни елементи и покрития в областта на отпадъчните води и други приложения с много силна химическа и/или механична атака (класове на устойчивост XA3 и нагоре, XM3 и нагоре без допълнителни мерки; специални приложения), както и особено устойчиви, нискоенергийни и нискоемисионни бетонни конструкции с дълъг експлоатационен живот.

Съществени елементи за постигане на тази цел са оптимизирането на плътността до нанометровия диапазон чрез използване на специално синтезирани нано- и микрочастици. Те също така се модифицират химически и технологично, така че да могат да бъдат специално включени в матрицата на строителния материал. Освен това шлаката от доменни пещи се използва като свързваща основа, която се активира с химически оптимизирани алкални силикати (водно стъкло). Получените продукти на хидратация са с по-ниско съдържание на калций, отколкото при използването на портландцимент, а матрицата практически не съдържа портландит, което води до значително по-висока киселинна устойчивост. Нанокристалният SiO2, освободен по време на активирането на доменната шлака с водно стъкло, води до допълнително микроструктурно уплътняване в долния нанометров диапазон. По този начин се постига изключително плътен пакет с много устойчива структура.

Чрез участващите индустриални партньори в проекта се представя цялата верига на създадената стойност на разработените керамични материали за студено втвърдяване, започвайки от производителите на отделните суровини, през формулаторите и производителите на строителни продукти до потребителите. В рамките на проекта трябва да се разработят демонстрационни продукти под формата на строителни химически продукти и на бетонови изделия, чрез тясно свързване в мрежа на институционални и промишлени изследвания, които отговарят на зададената цел.

Целта на Remmers GmbH е фундаментално научно изследване на материалите за системи от свързватели за покрития на химически силно натоварени строителни материали. Формулировките трябва да са предимно на база на неорганични вещества и да предоставят значителни предимства по отношение на ползваните в момента разтворители.

Възможностите за приложение на такива покрития са многобройни и се отнасят както до защитата на нови конструкции, така и до областта на ремонта на вече повредени конструкции. Поради огромната нужда от инвестиции за обновяване на инфраструктурата за отпадъчни води в Германия, специален фокус на Remmers Baustofftechnik GmbH е създаването на системи за покрития в областта на отпадъчните води.

BMBF-Projekt - FKZ: 03X0071C

Проектът „NanoLambda“ се финансира в рамките на " Hightech-Strategie " на Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF) по рамковата програма "Иновации в областта на материалите за промишлеността и обществото - WING" на тема "Нанотехнологии в строителството – Nano Tecture: използване на по-високи потенциали за спестяване на ресурси/енергия и производителност, както и нови функционалности" и се финансира и ръководи от Организацията за управление на проекти в Юлих (PTJ).

Интегрирани партньори: Баварски център за приложни енергийни изследвания (ZAE Bayern), Remmers GmbH, Eckart GmbH

Целтана този проект е да се изследват и разработят нови компоненти за топлоизолационни системи, базирани на наноструктурирани материали. Целта е да се използват специално физичните ефекти, основани на наноразмерната структура на използваните материали, за да се повишат експлоатационните характеристики на топлоизолационните материали и техните повърхности за използване в строителството.

В съвместния проект Remmers е със задаче да разработи нискоемисионни бои ("low-e Farben") за значително намаляване на топлоизлъчването на сградите:

Предимно при добре изолирани фасади температурата на повърхността може да падне под тази на въздуха поради излъчването на топлина към околната среда и особено към студеното нощно небе. Това често води до образуване на конденз по повърхността на фасадата. В дългосрочен план - при интегрирани топлоизолационни системи това води до покриване на фасадата с водорасли или до позеленяване, което, от една страна, влошава визуалното впечатление, а от друга, уврежда строителната субстанция дългосрочно.

На това позеленяване обикновено се противодейства чрез добавяне на биоцидно активни вещества към фасадното покритие, като винаги се цели възможно най-ниската доза. При използването на нискоемисионни бои биоцидите във фасадното покритие могат да бъдат до голяма степен премахнати:

Повърхността с ниска емисионна способност намалява топлинното излъчване към околната среда и по този начин намалява охлаждането на повърхността, което от своя страна води до намаляване на кондензa.

Алтернативно кондензът може да се намали и чрез увеличаване на дебелината на слоя мазилка и по този начин на топлинния капацитет на най-външния слой, но този ефект е значително по-малък, отколкото при използването на подходяща нискоемисионна боя.

За да се постигне тази цел, се разработват метални или полупроводникови пигменти, които могат да бъдат интегрирани в боята и да предизвикат ниска излъчвателна способност на боята в инфрачервения спектрален диапазон. В същото време боята трябва да има цветово впечатление във видимия диапазон на дължината на вълната, получено например от цветни пигменти, което не се покрива от инфрачервено активните пигменти. Целта е да се постигне коефициент на излъчване e < 0,4 с максимално запазване на цветовата неутралност.

Отговорности на Remmers в проекта

Въз основа на своето Know-how Remmers отговаря по-специално за решаването на следните въпроси:

  • Интегриране на новите вещества, осигурени в рамките на проекта, в доказани системи с цел повишаване на тяхната устойчивост.
  • Формулиране на нови вещества, предоставени в рамките на проекта, в нови системи със съответните допълнителни ползи.
  • Тестване на разработваните продукти, доколкото е възможно, вътрешно в Remmers (в противен случай от партньорите по проекта и, ако е необходимо, от независими институти за тестване).
  • Консултантска функция при разработването на нови суровини с необходимите свойства.
  • Координация между партньорите по проекта по отношение на разработването на суровини, формулирането и крайното приложение.

EU-Projekt – Референтен-№.: 260162

Изследователският проект „3ENCULT“ стартира на 1 октомври 2010 г. в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания на Европейския съюз. Координатор на проекта е Европейската академия в Болцано (EURAC).

Общо 23 партньори от различни европейски страни разработват решения за повишаване на енергийната ефективност на исторически сгради в градовете. Интердисциплинарният екип разглежда не само аспектите, свързани с климатизацията и комфорта на живот и ползване, но и проблемите на опазването на паметници. Ето защо, освен партньорите за научноизследователска и развойна дейност, участват и собствениците на сгради и местните служби за опазване на културното наследство..

Интегрирани партньори

European Academy of Bozen/Bolzano - Institute for Renewable Energy, The Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, Institute for Technology/Institute for Building Culture, Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und Sachsen- Anhalt e.V., University of Innsbruck - AB Bauphysik, OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED, Technical University Darmstadt, Chair of Building Materials, Building Physics and Building Chemistry, Bartenbach LichtLabor, Technical University Dresden (Institute for Building Climatology / Institute of Architectural History, Architectural Theory and Historic Preservation, Chair of Historic Preservation and Building Research / Centre of Expertise in Urban Regeneration), Municipality of Bologna, Passivhaus Institut Darmstadt, The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna: (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica - Department of Electronics, Computer Sciences and Systems / Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del Territorio – Structural, Transport, Hydraulic, Survey and Territory Engineering), ARTEMIS Srl, Gelbison Electronics S.r.l, GRUPO UNISOLAR, MENUISERIE ANDRE SARL, Remmers GmbH, ATREA SRO, youris.com, Local Governments for Sustainability, European Secretariat (ICLEI), Federation of European Heating and Air-conditioning Associations